PrimärvårdsKvalitet – ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

PrimärvårdsKvalitet omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som ska göra det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan dubbelregistrering.

Så fungerar PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där man på ett enkelt sätt kan följa sina resultat för verksamheten i syfte att analysera och utveckla den. Det avråds från att på något sätt koppla resultaten till ekonomisk ersättning. Läs mer under ”Om PrimärvårdsKvalitet”.

Vårdcentraler och rehabenheter som använder PrimärvårdsKvalitet kan se all data om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Indikatorerna utvecklas av primärvårdens professioner och baseras på evidens och nationella riktlinjer.

Data hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering och visas upp tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.

Presentationsfilm PrimärvårdsKvalitet

I filmen beskrivs hur PrimärvårdsKvalitet fungerar och kan användas av vårdcentraler. Filmen är cirka 3:30 minuter.

Kalendarium

Nyheter

2020-01-01

Nu är revisionen av indikatorerna klar och publicerad! Nya indikatorer har lagts till för bland annat inkontinens, hud- och mjukdelsinfektioner, opioider och alkoholberoende. De nya indikatorerna och de nuvarande indikatorerna som omfattas av revisionen går att läsa mer om i Logg 2020, se nedan.

Läs mer

2019-11-07

Nu kan 929 vårdcentraler se sin data i PrimärvårdsKvalitet - 74% av Sveriges vårdcentraler! 102 rehabenheter har tillgång till sin data, de flesta i Västra Götalandsregionen.

Läs mer