Publicerad: 6 april 2021

Kontakt

Användning regioner

De flesta regioner är idag användare av PrimärvårdsKvalitet. Här kan du lära mer om framgångsfaktorer vid införande, hur man kan omsätta och arbeta med data samt vad andra regioner har gjort.

Framgångsfaktorer vid införande och omsättning av PrimärvårdsKvalitet

Den nationella arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet har identifierat ett antal framgångsfaktorer vid införande av PrimärvårdsKvaliet som listas nedan.

1. Tillgång till en eller flera Super-user

Personer med en verksamhetsnära koppling, gärna kliniker, som har en djupare förståelse för PrimärvårdsKvalitet som system, kvalitetsindikatorerna och praktiska frågor kring användning. Läs mer nedan och se exempel på arbetsbeskrivning från Region Örebro.

Eftersom Superuser är en central funktion för att omsätta och validera data har arbetsgruppen tagit fram ett förslag på hur uppdraget skulle kunna se ut. Läs mer.

2. Utse en referensgrupp.

Viktigt med kliniskt aktiva användare och att vara flera personer så att det inte blir sårbart om någon slutar/är frånvarande

3. Struktur för test i liten skala

På VC och regelbunden utvärdering och återförande av lärdomar kring användandet

4. Utse pilot-VC

Utse några pilot-VC för att börja testa PrimärvårdsKvalitet

5. Genomföra ett gediget valideringsarbete

Till exempel utifrån valideringsprocessen utifrån protokollförslaget för att säkra datans tillförlitlighet. Skapar förutsättningar för förtroende för data och även en djupare förståelse kring indikatorernas uppbyggnad, hur man ska tolka data m.m.

6. Regelbunden information

Gå ut med information till användarna regelbundet om vad som händer, hur man får tag i PrimärvårdsKvalitet, vad man ska använda det till

7. Skapa forum

Skapa forum för att stödja användningen av PrimärvårdsKvalitet - arenor för erfarenhetsutbyte kring förbättringsarbete på VC, t ex regional kvalitetsdag

8. Stödja användande

Stödja användande av PrimärvårdsKvalitet i ST-läkarnas vetenskapliga arbete och förbättringsarbete

9. Tydlighet

Tydlighet kring var man hör av sig angående frågor

10. Nära kommunikation

Nära kommunikation med SKR

11. Tydlig kommunikation

Tydlig kommunikation från SKR:s håll

Målrelaterad ersättning av indikatorutfall avråds

På evidensbaserade grunder avråds det starkt att koppla utfall i PrimärvårdsKvalitets indikatorer till någon form av målrelaterad ersättning. Nedan sammanfattas orsakerna till avståndstagandet, för referenser se länk nedan.

Forskning visar att målrelaterad ersättning:

  • inte ger bättre vård för patienterna.
  • när den upphör får följden att resultaten blir sämre än innan ersättningen infördes.
  • leder till undanträngning av icke ersatta delar av verksamheten.
  • kan göra att vårdgivare undviker de sjukaste patienterna för vilka det är svårt att uppnå målen
  • minskar personalens egen inre motivation att utföra ett gott arbete.
  • inte sällan orsakar snedvridning av rapporterade data, vilket, utöver att fel enheter belönas, även medför att forskning kring primärvårdens patienter allvarligt störs.

Istället uppmuntras strukturer för stöd till vårdcentralernas utveckling genom:

  • ett tillitsbaserat förhållningssätt för ledning och styrning
  • återkoppling av resultat till primärvårdens personal på såväl grupp- som individuell nivå
  • att förbättringshandledare, med egen erfarenhet av att arbeta på vårdcentral, besöker vårdcentralerna och tillsammans analyserar resultat och utifrån det dialog kring de lokala förbättringsprocesserna

Framgångsfaktorer och användning regionalt i intervjuformat

Intervju med Emma Spak

Intervju med Emma Spak, sektionschef Hälsa och sjukvård, SKR och tidigare samordnare Nära vård, ST läkare Allmänmedicin. Filmen är ca 4 min lång.

Intervju med Peter Odebäck och Stefan Bremberg

I filmen nedan berättar Stefan Bremberg, chefläkare på Capio Närsjukvård och Peter Odebäck, Medicinsk rådgivare på Capio Närsjukvård om hur de arbetar med kvalitet och PrimärvårdsKvalitet. Filmen är ca 4 min lång.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!