Publicerad: 24 november 2020

Kontakt

Hjärtsvikt

OBS, materialet är under utveckling. Synpunkter mottages tacksamt.

Hjärtsvikt drabbar cirka två̊ procent av befolkningen och förekomsten ökar kraftigt med åldern. Patienter med hjärtsvikt följs många gånger i primärvården. Upprepat behov av sjukhusvård är vanligt, men kan i många fall förebyggas.

Introduktion

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet

Data kan användas för att:

  • kartlägga hur vården ser ut idag för att kunna hitta förbättringsområden
  • följa resultaten för patientgruppen
  • följa och utvärdera vårdcentralens arbete med patienter med hjärtsvik
  • identifiera hjärtsviktspatienter för att kunna göra en individuell bedömning avseende till exempel läkemedelsbehandling.

För indikatorerna som inkluderar läkemedel är det viktigt att ta hänsyn till de olika subgrupperna som hjärtsvikt delas in i: HFpEF med bibehållen pumpförmåga men minskad eftergivlighet i hjärtat och HFrEF där hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Basbehandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB) i kombination med betablockerare har i studier visat god effekt mot förtida död patienter med hjärtsvikt av typen HFrEF medan motsvarande effekt inte kunnat styrkas för hjärtsvikt av typen HFpEF. För dessa har specifik läkemedelsbehandling ”ingen effekt på en sammanslagen endpoint av kardiovaskulär död, hjärtstillestånd och sjukhusvård på grund av hjärtsvikt jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)”. Fördelningen av HFpEF och HFrEF i befolkningen bedöms vara ungefär lika-något fler med personer med HFrEF. Dock är gruppen HFpEF troligen större i primärvård. För dessa är behandling av grundsjukdomen viktig. Även patienter med HFpEF kommer ofta i fråga för kombinationsbehandlingen av andra skäl, som till exempel högt blodtryck. Resultaten för läkemedelsindikatorerna får därför bedömas mot den här bakgrunden.

Patienter med HFpEF är ofta multisjuka och sköra. Det viktigaste för dessa patienter är att erbjudas fast vårdkontakt med en sjuksköterska som känner dem väl och som har både kontiuitet och god tillgänglighet. Det kan vara äldresjuksköterska, diabetessjuksköterska eller hjärtsviktssjuksköterska. Det finns i nuläget inte övertygande evidens för att särskilda hjärtsviktsmottagningar har effekt på t.ex. minskade sjukhusinläggningar för den här gruppen.

Nedan indikatorer finns att följa i PrimärvårdsKvalitet:

Kortnamn

Indikator

Hj1

Förekomst av diagnos hjärtsvikt

Hj2

Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med betablockerare

Hj3

Andel patienter med hjärtsvikt och behandling med RAAS­hämmare

Hj4

Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök

Hj5

Andel patienter med hjärtsvikt behandling med betablockerare och RAAS­hämmare

Sa6

Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök i primärvård och/eller på sjukhus

Le3

Rådgivning till dagligrökare med hjärtsvikt

Le4

Rökstopp efter tobaksrådgivning till patienter med hjärtsvikt

Le7+13

Rådgivning/FaR vid hjärtsvikt och otillräcklig fysisk aktivitet

Le8+14

Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid hjärtsvikt

Le9

Rådgivning vid hjärtsvikt och riskbruk av alkohol

Le10

Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning till patienter med hjärtsvikt

Le11+15

Rådgivning vid hjärtsvikt och ohälsosamma matvanor

Le12+16

Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning till patienter med hjärtsvikt

 

Quiz/undersök

1. Hur många patienter med diagnos hjärtsvikt finns på VC? (Hj1)

2. Har "rätt" patienter "rätt" behandling? (Hj2, Hj3, Hj5)

3. Når vi önskvärt resultat vad gäller återbesök för patienter med hjärtsvikt? (Hj4)

Gruppdiskussionsfrågor

1. Vilka utvecklingsområden finns på VC? Något som är mer angeläget? Något som är "enkelt" att genomföra?

2. Hur skiljer sig vården av patienter med hjärtsvikt mot de med diabetes? Finns det några lärdomar som kan göras utifrån det?

Lärande exempel - vad har andra VC gjort?

Fördjupning

Läs mer om hjärtsviktsindikatorerna och deras uppbyggnad.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!