Publicerad: 16 oktober 2020

Kontakt

Infektion - Cystit hos män

1. Inledning

OBS, materialet nedan är under utveckling.

Urinvägsinfektion, (UVI), är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård och den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter. Symtomatisk UVI är ovanlig hos män under 60 års ålder. Incidensen ökar därefter markant. På grund av interaktion mellan nedre urinvägar och manliga könsorgan, främst prostata, är utgångspunkten för infektionen inte alltid entydig. Vid misstänkt UVI hos män ska urinodling alltid utföras på grund av ökad förekomst av resistenta bakterier. Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ska endast behandlas inför vissa urologiska ingrepp. Behandling av akut cystit rekommenderas med antibiotika som ger goda koncentrationer i urin såsom nitrofurantoin och pivmecillinam i sju dagar.

Förskrivningen av pivmecillinam och nitrofurantoin har ökat medan förskrivningen av kinoloner har minskat för både kvinnor och män men man har fortfarande inte nått målet. Andelen förstahandspreparat till kvinnor är nära 100% medan männen fortfarande har en bit kvar. Ciprofloxacin är det enda per orala läkemedlet vi har mot febril UVI och resistensen mot detta ökar. Det är därför viktigt att vi värnar om detta preparat så att vi kan fortsätta behandla febrila urinvägsinfektioner per oralt.

2. Film som introduktion

Film om akut cystit hos män och kvinnor från Strama (4 minuter) (se hemsida för Strama vgregion, primärvård).

Att förstå vad MedRaves diagram visar

Det finns ett bra material från Västra Götaland om hur Primärvårdskvalitet kan användas i förbättringsarbete (se hemsida för vgregion). En modul förklarar MedRaves diagram med korta filmer (2–5 minuter).

Det finns också en kort introduktionsfilm på Medraves hemsida där man visar hur man kommer till PrimärvårdsKvalitet.

3. Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet och annan relevant data

Data från Primärvårdskvalitet är en bra utgångspunkt för diskussion på vårdcentralen om hur vården ser ut idag och för att kunna hitta förbättringsområden. Måtten kan användas för att följa och utvärdera vårdcentralens förbättringsarbete med patienter med akut cystit.

Nedan listas indikatorer som finns i PrimärvårdsKvalitet för akut cystit hos män:

 • PVQ Infektion Inf25Män: Förekomst: antal episoder med akut cystitdiagnoser/1000 listade män
 • PVQ Infektion Inf26Män: Förekomst: antal episoder med akut cystitdiagnoser/1000 män som kontaktat vårdenheten de senaste 12 månaderna
 • PVQ Infektion Inf30: Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med förstahandsantibiotika (män)
 • PVQ Infektion Inf31: Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med kinoloner (män) de senast

Hur har indikatorerna tagits fram?

Indikatorerna utgår från att diagnoskod registrerats oberoende av typ av kontakt. Om diagnos inte registreras fångas inte patienten. Indikatorerna (förutom PVQ Infektion Inf25Kv och PVQ Infektion Inf25Män) gäller alla patienter oberoende av listning.

Diagnoskoder som hämtas är

Akut cystit

Lista 1

N30-P

N30-P Cystit

N300

N300 Akut cystit

N308

N308 Annan specificerad cystit

N309

N309 Cystit, ospecificerad

N390

N390X Urinvägsinfektion UNS

O231

O231 Cystit under graviditeten

O862

O862 Urinvägsinfektion efter förlossning

N390

Urinvägsinfektion utan angiven lokalisation


Alla infektionsindikatorer mäter episod av infektion. Det innebär att diagnos inom samma diagnoskodsgrupp som identifieras inom 10 dagar hänförs till samma episod. Det betyder att om en patient kontaktar igen inom 10 dagar och en av diagnoserna ovan registreras räknas det alltså till samma episod. Därför registreras bara en episod om både läkare och sjuksköterska sätter diagnos samma dag.

Antibiotika som förskrivits under en infektionsepisod (alltså från datum för första diagnosen till datum för sista diagnosen i episoden) + 5 dagar efter den sist registrerade diagnosen räknas tillhöra aktuell infektionsepisod. För akut cystit hämtas bara urinvägsantibiotika (pivmecillinam J01CA08, trimetoprim J01EA, sulfametoxazol och trimetoprim J01EE, ciprofloxacin J01MA02, norfloxacin J01MA06 och nitrofurantoin J01XE01)

4. Quiz/undersök

 • Ser siffrorna rimliga ut? Om inte – fundera på hur diagnos registreras.
 • Sätts diagnos vid alla kontakter och av både läkare och sjuksköterskor? Används rätt diagnoskod?
 • Finns rutiner för när ska diagnos sättas och vem som ska registrera den?

5. Gruppdiskussionsfrågor

Strama har tagit fram patientfall som utgångspunkt för diskussion om handläggning av en patient med misstänkt akut cystit hos män (se hemsida för Strama vgregion, primärvård). Gå igenom patientfallet, frågorna och kommentarerna som finns på slutet.

UVI man fallbeskrivning

Ett patientfall med kunskapsfrågor och kommentarer utifrån aktuella riktlinjer

5a. Gruppdiskussionsfrågor om handläggning

 • Följer vi på vårdcentralen Stramas behandlingsrekommendationer? (Se Regnbågshäftet Fokhälsomyndighetens hemsida)
 •  Hur ser handläggning ut på vår vårdcentral?
 • Plocka ut några patientfall som har fått kinoloner och diskutera om fallen var handlagda enligt riktlinjerna.
 • Ordineras urinodling?
 • Siffrorna för män och kvinnor skiljer sig ofta vad gäller följsamheten till behandling med förstahandsantibiotika. Hur kommer det sig?

5b. Gruppdiskussionsfrågor om rutiner på vårdcentralen

 • Finns tydliga rutiner för handläggning av akut cystit hos män på vår vårdcentral?
 • Hur ser vår checklista/journalmall ut?

5c. Gruppdiskussionsfrågor om förbättringsarbete

 • Är det något som behöver förändras? Vad? Vem ansvarar?
 • Har alla inblandade varit med i diskussionen? Hur informerar vi? Hur följer vi upp och när?

5d. Fortsatt diskussion

 • Är det något som behöver förändras? Vad? Vem ansvarar?
 • Har alla inblandade varit med i diskussionen?
 • Hur informerar vi?
 • Hur följer vi upp och när?

6. Referenslista och tips på fortsatt läsning

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård - Regnbågshäftet (Fokhälsomyndighetens hemsida)

7. Fördjupning

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36.

8. Material för nedladdning

Ej klart.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!