Publicerad: 24 november 2020

Kontakt

Läkemedel

Obs - materialet nedan är under utveckling

Läkemedel är en stor och viktig del av arbetet i primärvård. Nedan visas en film om ett kvalitetsarbete som en vårdcentral har arbetat med att få ner användningen av sömnmedel hos sina patienter.

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet

Data från Primärvårdskvalitet är en bra utgångspunkt för diskussion på vårdcentralen om hur vården ser ut idag och för att kunna hitta förbättringsområden. Måtten kan användas för att följa och utvärdera vårdcentralens förbättringsarbete. Regionalt kan även finnas andra datakällor som man kan använda sig av.

Utöver indikatorerna nedan finns även data för mer diagnosspecifika läkemedel.

Läkemedel
Lm1 Andel patienter med PPI och evidensbaserad indikation
Lm2 Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk
Lm3 Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm4 Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm5 Andel patienter som senaste året fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande
sömnmedel med ≤30 tabletter
Lm6 Andel patienter med bensodiazepiner
Lm7 Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner
Lm8 Andel patienter som senaste året fått nyförskrivning av bensodiazepiner med ≤25 tabletter
Lm9 Andel patienter med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling
Lm10 Andel patienter med NOAK som följts upp med provtagning
Lm 11 Andel patienter med förskrivning av opioider
Lm 13 Andel patienter med diagnos alkoholberoende som fått återfallsförebyggande läkemedel

Äldre och läkemedel
Äld1 Andel personer ≥75 år med läkemedel som bör undvikas
Äld2 Andel personer ≥75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktionen som har uppmätt njurfunktion
Äld3 Andel oxazepam av alla lugnande medel till personer ≥75 år
Äld4 Andel zopiklon av alla sömnmedel till personer ≥75 år

Hur ser det ut hos oss?

  1. Hur ser utvecklingen över tid ut för andel patienter med NOAK? (Lm9)
  2. Hur fungerar rutinerna för årskontroll av patienter med NOAK och andra läkemedel som påverkas av njurfunktionen? (Lm10 och Äld2)
  3. Har vi några äldre patienter som skulle behöva en extra koll av läkemedelslistan? (Ald1)
  4. Förskriver vi NSAID till patienter som har en förhöjd kardiovaskulär risk? (Lm2)

Diskutera

  1. Finns behov av att utveckla arbetssätten för beroendeframkallande läkemedel? Vilka personalgrupper behöver i så fall involveras?
  2. Hur ser våra rutiner för receptförnyelser ut? Behöver något justeras utifrån resultaten/utvecklingen av läkemedelsindikatorerna?

Fördjupning

Läs mer om Läkemedelsindikatorerna

Läs mer om indikatorerna för Äldre och läkemedelsbehandling

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!