Publicerad: 25 april 2020

Kontakt

Äldre och Läkemedel

Läkemedelsanvändning hos äldre har ökat kontinuerligt senaste 25 åren. Detta är särskilt allvarligt eftersom många av de förändringar som sker i kroppen med stigande ålder, påverkar läkemedlens kinetik, dvs. hur de tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras från kroppen.

Motivering till ämnesområdet

Den omfattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner där risken förstärks med ökat antal läkemedel. En irrationell och potentiellt olämplig behandling förekommer med vissa läkemedel hos äldre, bland annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter och långverkande lugnande medel och sömnmedel. En tydlig och allvarlig konsekvens av detta är att omkring en av tio akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror, helt eller delvis, på läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsanvändning hos äldre är därför ett viktigt område att följa.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Andel personer ≥ 75 år som har läkemedel som bör undvikas

Indikatorerna bygger på Nationella riktlinjerför god läkemedelsterapi hos äldre och handlar om läkemedel som bör undvikas (Äld1), läkemedel som påverkas av njurfunktion (Äld2), preparatval för lugnande och sömnmedel (Äld3 och 4).

Att tänka på vid tolkning och felkällor

I flera regioner kommer inte dosdispenserade läkemedel med i beräkningen, dock är det lagstadgat att läkemedelslistan i journalen ska vara identisk med de dosdispenserade ordinationerna.

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Johan Fastbom, Socialstyrelsen och Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Angränsande indikatorer

I princip alla indikatorer uppdelade på åldersgruppen äldre.

Möjlig framtida utveckling

Med ökad tillgång till data skulle det vara av värde att kunna följa patienten över de organisatoriska gränserna för kommunal vård och regional vård eftersom det är en viktig kvalitetsaspekt framför allt för äldre patienter.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!