Publicerad: 28 april 2020

Kontakt

Diabetes

Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i världen, som kan orsaka förtida död främst genom hjärt-kärlsjukdomar. Cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning har diabetes.

Motivering till ämnesområdet

Gemensamt för typ 1- och typ 2-diabetes är förhöjda blodglukosnivåer och en ökad risk för akuta och långsiktiga komplikationer. En långsiktigt god kontroll av blodglukos, högt blodtryck och höga blodfetter samt rökstopp minskar påtagligt risken för dessa diabeteskomplikationer. Regelbundna återbesök är en förutsättning för att erbjuda patienterna den kontroll som krävs.

Primärvårdskvalitets indikatorer överensstämmer i hög grad med de som fångas i Nationella diabetesregistret och de två datakällorna kan alltså komplettera och validera varandra.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av diagnos (Di1) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas. Eftersom diabetes är en sjukdom med stor påverkan av livskvalitet och överlevnad, och därtill i stor utsträckning förbättras av medicinsk behandling är det viktigt att tidigt identifiera patienter med diabetes

Högt HbA1c medför ökad risk för diabeteskomplikationer (Di2). För äldre kan högre värden vara acceptabla.

God blodtryckskontroll är viktigt för att minska risken för kärlkomplikationer (Di3). Som blodtrycksgränser har vi valt: värde saknas, ≤140/85 mmHg, 141/86 - 149/89 mmHg och ≥150/90 mmHg. Dessutom finns en indikator som mäter < 140/85 mmHg för den som anser att detta är mer relevant än ≤140/85 mmHg.

Behandling med statiner hos personer med diabetes minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Di4).

Patienter med kronisk sjukdom som får regelbundna återbesök mår bättre, har mindre symtom och söker mindre ofta på akutmottagningar. Ett enkelt sätt att få till stånd dessa regelbundna kontroller är att kalla patienterna till sina återbesök. Man kan också t ex via indikatorer i PrimärvårdsKvalitet hitta patienter som inte varit på VC på länge och erbjuda dem besök (Di5). I primärvårdsKvalitet är återbesöken uppdelade på olika yrkesgrupper för att man ska kunna följa teamarbete.

Sviktande njurfunktion är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes. Årliga kontroller bör göras för att undersöka tecken på njurskada (Di6).

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte skrivs vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Låga prevalenssiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

Läkemedelsbehandling är som alltid inte möjligt att ge exakta målvärden för. Det viktiga är att ”rätt” personer för behandling vilket man kan göra en fördjupad analys för på vårdcentralerna. Läkemedelsbehandling måste också balanseras mot samsjuklighet (med risk för polyfarmaci) och icke-farmakologisk behandling (levnadsvanor).

Andra felkällor är olika mätmetoder för blodtryck samt att senaste värde inte taget under optimala omständigheter.

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Professorna Carl Johan Östgren Linköping och Olle Rolandsson, Umeå var ursprunglig vetenskaplig granskare 2013.

Angränsande indikatorer

Diabetes finns också med i indikatorerna för kontinuitet, levnadsvanor, prioritering, samsjuklighet och samverkan.

I diabetes- och prioriteringsindikatorerna används ”Diabetes Lista 2”, dvs diagnoskoder som huvudsakligen är typ 2 Diabetes. För indikatorerna om kontinuitet, levnadsvanor, samsjuklighet och samverkan används ” Diabetes Lista 1” som inkluderar både typ 1 och typ 2 diabetes.

Möjlig framtida utveckling

Andel diabetespatienter med graderat fotstatus enligt NDR

Andel metforminbehandlade diabetespatienter med kontroll av kreatinin respektive med kreatininvärden högre än 140 μmol/l

Andel diabetespatienter som fått en psykologisk bedömning

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!