Publicerad: 25 april 2020

Kontakt

Förmaksflimmer

Stroke drabbar ca 29 000 personer årligen i Sverige, en av orsakerna är förmaksflimmer. Många patienter med förmaksflimmer får blodförtunnande behandling - en behandling med potentiellt allvarliga biverkningar. Det är därför viktigt att följa den här gruppen och att rätt patienter får rätt behandling.

Motivering till ämnesområdet

Antikoagulantiabehandling (NOAK eller Warfarin) av förmaksflimmer för att förebygga ischemisk stroke har hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer:

"Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2-VASc = 2 eller större) behandling (prioritet 2)."

"Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke (CHA2DS2-VASc = 1) behandling* (prioritet 5)."

CHA2DS2-VASc är en riskbedömning som bygger på hjärtsvikt, högt blodtryck, ålder, diabetes, tidigare stroke/transitorisk ischemisk attack (övergående störning i hjärnans blodcirkulation)/tromboembolism, vaskulär sjukdom och kön. Skalan sträcker sig från 0 till 9, där 0 innebär lägst risk.

Primärvårdskvalitet räknar ut CHA2DS2-VASc utifrån registrerade diagnoser i primärvård senaste 5 åren. Ett pålitligt värde kräver alltså att diagnoser från sjukhus följer med till primärvården.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av diagnos (Fö1) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas.

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer mäts i indikatorn Fö2. Indikatorn är uppdelad för patienter med CHA2DS2-VASc = 0, CHA2DS2-VASc =1 och CHA2DS2-VASc ≥ 2.

Patienter med kronisk sjukdom som får regelbundna återbesök mår bättre, har mindre symtom och söker mindre ofta på akutmottagningar. Ett enkelt sätt att få till stånd dessa regelbundna kontroller är att kalla patienterna till sina återbesök. Man kan också till exempel via indikatorer i PrimärvårdsKvalitet hitta patienter som inte varit på VC på länge och erbjuda dem besök (Fö3). I primärvårdsKvalitet är återbesöken uppdelade på olika yrkesgrupper för att man ska kunna följa teamarbete.

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Låga prevalenssiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

Om diagnos inte skrivs vid besöken räknas de inte med i riskbedömningen. Variation förekommer mellan vilka yrkesgrupper som sätter diagnos. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Angränsande indikatorer

Även levnadsvanor och blodtryck har stor betydelse för att förebygga hjärtkärlsjukdom inkl stroke. Se också indikatorer för TIA/Stroke. För Noak finns indikatorer som rör uppföljning av njurfunktion och blodvärde (Lm9).

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!