Publicerad: 8 oktober 2019

Kontakt

Kontinuitet

Kontinuitet är en viktig kvalitet i vården. God kontinuitet i primärvården värderas högt av patienterna och av personalen själv. I flera internationella studier har man visat att god läkarkontinuitet har positiva effekter på sjukvårdskonsumtion, sjukdomsbehandling, patienttillfredsställelse och minskad läkemedelsförbrukning, sjukskrivningar och remisser.

Motivering till ämnesområdet

Kontinuitet kan mätas på olika sätt, bl a med internationellt använda kontinuitetsindex. I de flesta fall mäts läkarkontinuitet men man kan också mäta kontinuitet för andra yrkesgrupper. Kontinuitet har flera olika dimensioner: hur lång tid en relation med en läkare/annan person varar (Duration), hur stor andelen av besöken som görs hos en viss läkare/den "egna" läkaren/annan person under en definierad tidsperiod (Density), antalet eller andelen besök med andra läkare/ annan personal (Dispersion) eller i vilken ordning patienten träffas olika läkare/annan personal (Sekvens). Man kan också mäta patientupplevd kontinuitet vilken tenderar att vara högre än den "objektiva" kontinuiteten.

I PrimärvårdsKvalitet används ett vanligt internationellt index: continuity of care, COC. Detta index väger både hur många olika läkare (eller den yrkesgrupp som mätningen gäller) patienten träffar och också frekvensen av besök till de olika läkarna. Indexvärdet blir 1 om alla besök görs hos samma läkare och sedan lägre ju fler olika läkare patienten träffar samt ju lägre andel besök hos den patienten träffat oftast.

Kontinuitet beräknas för listade patienter som gjort minst 3 besök de senaste 18 månaderna. Bara besök på den enhet man är listad räknas in.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Att interpersonell kontinuitet och framförallt läkarkontinuitet har stor betydelse och framförallt för utsatta grupper med kroniska sjukdomar är känt, men annan personal, t.ex. sjuksköterskor, distriktssköterskor, psykolog, psykoterapeut och behandlare av psykisk ohälsa, arbetsterapeut och fysioterapeut, kan beroende på organisation och tillgång på vårdenheten vara lika viktig.

Vi har därför valt ut de ”vanligaste kroniska sjukdomsgrupperna” och följer upp patienter med någon av dessa sjukdomar tillsammans med kontinuitetsindex för besök hos läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Det gäller då alla besök som dessa patienter gör hos respektive yrkesgrupp. De kroniska sjukdomar som ingår är: Hjärtsvikt, Kranskärlssjukdom, Hypertoni, TIA/Stroke, KOL, Diabetes, Demens, Förmaksflimmer, Depression, Ångest, Astma, Artros, Hypertoni, Schizofreni, RA, Psoriasis, MS, Osteoporos, Parkinson, Fetma, Alkoholberoende, Bensår (Ko1KL och Ko1KS, Ko1FT och Ko1AT). För kontinuitet för fysioterapeut och arbetsterapeut på rehabenhet som är egen enhet utan listad befolkning finns motsvarande indikatorer för kontinuitet vid kronisk sjukdom, Ko7FT och Ko7AT.

För kontinuitet vid samsjuklighet vid läkarbesök finns följande diagnoser med; Hjärtsvikt, Kranskärlssjukdom, TIA/Stroke, KOL, Förmaksflimmer, Diabetes, Demens, Ångestsyndrom och Depression (Ko3;4)

Kontinuitet för patienter med SIP finns för läkarbesök och besök till sjuksköterska. (Ko4L och Ko4S).

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Kontinuitet (även mätt med index som COC) blir högst om bara en person träffar patienten. Detta är dock inte eftersträvansvärt. Istället är målet ofta att ett team av kompetenser är tillgängliga för patienterna, att utbildningsläkare träffar patienterna och att personalen ägnar delar av sin arbetstid till undervisning, utvecklings- och förbättringsarbete eller forskning. Även tillfällig föräldraledighet mm gör att man inte kan eftersträva maximala värden för kontinuitet.

Om använder COC som ett ”rent kvalitetsmått” och inte som ett mått för diskussion, analys och förbättring riskerar det få olyckliga konsekvenser i vården. T ex ger fler besök högre kontinuitetsindex och man kan då genom att räkna receptförskrivning som besök eller att dela upp besök i flera skapa bättre siffror men sämre kvalitet för patienterna.

I Jönköping har man vid mätningar sett att vårdcentraler med avgränsat uppdrag (tydlig och rimlig listning) har bättre kontinuitet.

Exempel på COC-beräkning finns på startsidan om Kvalitetsindikatorer.

Om patienten gjort färre än 3 besök kan kontinuitet inte beräknas.

Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras.

För rehabiliteringsåtgärder är en felkälla att fysioterapi och arbetsterapi kan vara en del av vårdcentralerna eller helt eller delvis organiserat i egna enheter eller annan huvudman. Detta kan variera även inom en region.

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Angränsande indikatorer

I PrimärvårdsKvalitet finns inga indikatorer som beskriver tillgänglighet till ”akutbesök”. Men om detta eller liknande mått används är det viktigt att det balanseras mot kontinuitet. Vilket är viktigast? Att komma genast eller kontinuitet?

Möjlig framtida utveckling

Kontinuitet för team skulle vara bra kompletterande kontinuitetsmått.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!