Publicerad: 8 oktober 2019

Kontakt

Läkemedelsindikatorer

Indikatorerna om läkemedel belyser olika områden som via forskning och utvärderingar visats används på fel indikation, har stor risk för biverkningar eller på annat sätt risk för att påverka patienten negativt.

Motivering till ämnesområdet

Läkemedelsindikatorerna syftar till en evidensbaserad användning av läkemedel.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Protonpumpshämmare (Lm 1)

Protonpumpshämmare används i ökande mängd och studier har visat att en stor andel används vid diagnoser som inte har indikation för läkemedlet, samtidigt som det finns misstankar om biverkningar och svårigheter att seponera på grund av reboundfenomen. Indikatorn syftar till att enkelt granska om indikationen stämmer med aktuell evidens dvs gastroesofeagal reflux, sår i magsäck, eller i tolvfingertarm, gastrit, duodenit eller Zollinger-Ellisons syndrom.

NSAID vid kranskärlssjukdom (Lm2)

För patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom ökar risken påtagligt för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom vid samtidig behandling med NSAID, varför behandling med NSAID kräver noggrann prövning av indikationen. Indikatorn syftar till att uppmärksamma denna risk. För att identifiera patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom hämtas patienter med diagnos på kranskärlssjukdom (angina pectoris, hjärtinfarkt och ischemisk hjärtsjukdom) och diabetes typ1 och 2.

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknade sömnmedel (Lm3, Lm4, Lm4, Lm6, Lm7, Lm8)

Bensodiazepiner och bensodiazepinliknade sömnmedel är narkotikaklassade läkemedel som inom primärvården främst förskrivs på indikationen ångestsyndrom och insomni. Dokumenterad effekt finns för kortvarig behandling, mindre än 30 dagar. Användning kan leda till allvarliga biverkningar, risk för toleransutveckling och beroende. Långvarig och regelbunden behandling bör om möjligt undvikas med dessa läkemedel.

I revideringen av de nationella riktlinjerna för behandling av ångestsyndrom och depression så fick bensodiazepiner rekommendationen icke-göra vid generaliserat ångestsyndrom. Vid ångesttillstånd anses bensodiazepiner leda till mer skada än nytta, samt att det finns annan effektiv behandling att tillgå. Bensodiazepiner är motiverade vid behandling av kramptillstånd (t.ex epilepsi, alkoholkramper) därför har dessa diagnoser tagits bort i indikatorerna.

Syftet med indikatorerna är att följa upp följsamhet till behandlingsriktlinjer definierat som:

Andel listade patienter med bensodiazepinliknande sömnmedel /bensodiazepiner senaste 12 månader Lm3, Lm6
Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnmedel /bensodiazepiner (>0,5 DDD/dag de senaste 12 månaderna) (Lm4, Lm7)
Andel patienter nyinsatta på bensodiazepinliknande sömnmedel /bensodiazepiner ≤ 30 tabletter senaste 12 månaderna (Lm5, Lm8)
Till gruppen bensodiazepinliknade sömnmedel hämtas Z-läkemedlen Zopiklon ATC N05CF01 och Zolpidem ATC N05CF02 samt bensodiazepinderivaten Halcion ATC N05CD05 och Apodorm ATC N05CD02.

Till gruppen bensodiazepiner hämtas bensodiazepinderivat ATC N05BA och dessutom flunitrazepam ATC N05CD03.

Noak (Lm9)

NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia) hanteras i ökande mängd i primärvården och övrig vård. Läkemedlen har potentiellt allvarliga biverkningar i form av blödning och den antikoagulativa effekten av läkemedlen går inte att följa. Metabolisering och utsöndring sker i varierande grad via njurarna och njurfunktionen rekommenderas därför följas löpande. Det rekommenderas även att blodvärde (Hb) följs löpande för att upptäcka eventuell anemi.

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Man måste också tänka på att resultaten varierar beroende på skillnader mellan olika regioner beroende på om man kan fånga hela sjukvårdens diagnoser, hela primärvårdens eller bara den egna vårdcentralens.

Eftersläpning i registrering av data kan förkomma. Läkemedel som distribueras via APO Dos (Pascal) kommer inte med i datauttagen för flera landsting.

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Lars Mathissen, allmänläkare, Arvika arbetade fram den ursprungliga versionen 2018.

Angränsande indikatorer

Lm1: Inga

Lm2: För kranskärlssjukdom finns indikatorerna Kr1 Prevalens, Kr3 behandling med statiner, Kr4 behandling med trombocythämmare och/eller antikoagulantia, Kr5 återbesök, Kr6 behandling med RAAS-hämmare, Kr7 blodtryck. Patienter med kranskärlssjukdom ingår också i indikatorer om prioritering och samsjuklighet samt indikatorer för levnadsvanor

Lm3-8: Indikatorerna för äldre och läkemedel ingår användning av bensodiazepiner, sömnmedel (Äld1, Äld 3, Äld 4)

För depression och ångestsyndrom finns indikatorerna Dep 1-8, Ång 1-7 som rör prevalens, uppföljning, somatisk undersökning, behandling med antidepressiva läkemedel, psykologisk behandling med KBT, IPT och PDT samt förskrivning av bensodiazepiner vid ångestsyndrom,

Lm9: NOAK ingår i indikatorn om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer (Fö2)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!