Publicerad: 8 oktober 2019

Kontakt

Övergripande indikatorer

Kontinuitet


Ko1+7


Kontinuitetsindex vid kronisk sjukdom
Ko3Kontinuitetsindex för läkarbesök vid samsjuklighet


Ko4Kontinuitetsindex för personer med SIP (Sammanhållen individuell plan)


Ko5Kontinuitetsindex för alla patienter


Ko6Kontinuitetsindex vid bensår


Ko8Andel infektionsepisoder hos listad befolkning som sköts på egna vårdeneheten
Samsjuklighet


Ss1Andel patienter med samsjuklighet


Ss2Andel patienter med samsjuklighet och 0 - ≥ 6 läkarbesök

Prioritering


Pr1Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök

Pr2Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärtkärlsjukdom


Pr3Behandling vid depression och samsjuklighet


Pr4+12Andel patienter med kronisk sjukdom som har rehabiliteringsplan


Pr5+13Andel patienter med kronisk sjukdom med uppföljd rehabiliteringsplan


Pr11Andel patienter på rehabenhet med kronisk sjukdom

Samverkan


Sa1Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård


 


Sa2Andel patienter med kronisk sjukdom som haft återbesök i primärvård eller på sjukhus


 


Sa3Andel patienter som haft återbesök efter exacerbation KOL


 


Sa4+8Andel personer med SIP


 


Sa5+9Andel personer med SIP som följts upp


 


Sa6Andel personer som haft återbesök efter TIA/Stroke


 


Sa7Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök


 

 

 

 

 

 

 

Äldre


Äld1Andel personer ≥ 75 år med läkemedel som bör undvikas


 


Äld2Andel personer ≥ 75 år med läkemedel som påverkas av njurfunktionen som har uppmätt njurfunktion


 


Äld3Andel oxazepam av alla lugnande medel till personer ≥ 75 år


 


Äld4Andel zopiklon av alla sömnmedel till personer ≥ 75 år


 

Läkemedel


Lm1Andel patienter med PPI och evidensbaserad indikation
Lm2Andel patienter med NSAID som har förhöjd kardiovaskulär risk
Lm3Andel patienter med bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm4Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel
Lm5Andel patienter som fått nyförskrivning av bensodiazepinliknande sömnläkemedel ≤ 30 tbl
Lm6Andel patienter med bensodiazepiner
Lm7Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner
Lm8Andel patienter som senaste året fått nyförskrivning av bensodiazepiner med ≤25 tabletterLm9Andel patienter med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling
Lm10Andel patienter med NOAK som följts upp med provtagning
Lm11

 


Andel patienter med förskrivning av opioider

 


Lm13

 


Andel patienter med diagnos alkoholberoende som fått återfallsförebyggande läkemedel

 


LevnadsvanorLe3

 

 

 

 

Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depres­ sion, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, kranskärlssjukdom, KOL, osteoporos, schizofreni, TIA/ stroke, RA, psoriasis)

 

Le4

 

 

 

 Rökstopp efter tobaksrådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, astma, demens, depression, diabetes, hjärtsvikt, hypertoni, kranskärlssjukdom, KOL, osteoporos, schizofreni, TIA/stroke, RA, psoriasis)

 

Le7+13

 

 

 

Rådgivning/FaR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)

 

Le8+14

 

 

 

Tillräcklig fysisk aktivitet efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, demens, depression, diabetes, hypertoni, KOL, stressreaktion)

 

Le9

 

 

Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol (alla grupper, depression, hypertoni, förmaksflimmer, sömnstörning, ångest)

 

Le10

 

 

Ej längre riskbruk av alkohol efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, depression, hypertoni, förmaksflimmer, sömnstörning, ångest)

 

Le11+15

 

 

 

Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor (alla grupper, hypertoni)

 

Le12+16

 

 

 

Ej längre ohälsosamma matvanor efter rådgivning vid kronisk sjukdom (alla grupper, hypertoni)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!