Publicerad: 14 oktober 2020

Kontakt

Nationella Valideringsgruppen

För den nationella datainsamlingen har en kompetensgrupp för validering tillsats och där de flesta regioner finns representerade.

Representanter i Nationella Valideringsgruppen

Region

Representant

Blekinge

Ulf Eriksson

Dalarna

Vakant

Gotland

Johan Weimer

Gävleborg

Vakant

Jämtland/Härjedalen

Ulla Ledin

Jönköping

Pernilla Nilsson

Halland

Berith Gederberg

Kalmar

Nam-Young Pak/Joakim Söderlind

Kronoberg

Vakant

Norrbotten

Vakant

Skåne

Vakant

Stockholm

Tomas Forslund

Sörmland

Kent Lundqvist/Anna Berglin

Uppsala

Dimitra Rentouka

Värmland

Sara Tångring

Västerbotten

Peter Sjöstedt

Västernorrland

Mikael Mullaart

Västmanland

Erik Hedström

Västra Götaland

Marcus Edenström

Örebro

Jan Rosengren

Östergötland

Ann Eld-WohlfarthArbetsbeskrivning för representant i Nationella valideringsgruppen

Eftersom regionerna skiljer sig vad gäller indelning av ansvarsområden, arbetsfördelning, kommunikationsvägar och organisation kan uppdraget som beskrivs nedan vara fördelade på andra personer än representanten i Nationella valideringsgruppen, som dock bör ha kännedom om vilka personer/roller det då är.

Representanten i Nationella Valideringsgruppen har i uppdrag att:

1. Ansvara för validering av regional data till Vården i siffror – beskrivning av processen

Validering av data som ska visas på Vården i siffror görs genom ett manuellt uttag av regionens data från aggregeringstjänsten till Excel. Excelarket skickas sedan till regionens representant i Nationella Valideringsgruppen, som antingen granskar data själv eller ansvarar för att det blir utfört enligt specificerat protokoll och godkänt för publicering. Många regioner granskar data från regionens samtliga vårdcentraler och det regionala aggregatet vilket förutsätter att representanten är producentneutral. Bilden nedan beskriver dataflödet i PrimärvårdsKvalitet.

2. Ansvara för validering av data vid uppstart och uppdateringar

När en region/organisation startar upp arbetet med PrimärvårdsKvalitet, behöver validering av indikatorerna utföras, till exempel utifrån det protokoll som finns att läsa på PrimärvårdsKvalitets hemsida. Nya indikatorer (framför allt om de omfattar nya variabler) bör också genomgå validering efter programmering, för att försäkra sig om att data hämtas och beräknas på rätt sätt. Valideringen utförs med fördel tillsammans med en eller flera personer som arbetar aktivt på vårdcentral.

3. Samverka med personer i de strukturer som stödjer användning av PrimärvårdsKvalitet i verksamheterna

Organisationen för strukturer som stödjer användning av PrimärvårdsKvalitet ser olika ut i olika regioner och även inom olika organisationer i regionen. Representanten i Nationella Valideringsgruppen behöver ha kännedom om de strukturerna och på vilka olika sätt data som tas fram med hjälp av PrimärvårdsKvalitet används. Detta bör ske producentneutralt.

4. Producentneutralt bevaka frågor regionalt som berör data från PrimärvårdsKvalitet

Olika frågor som berör PrimärvårdsKvalitet kan uppkomma på regional nivå. Det kan till exempel röra sig om att tillgängliggöra data för olika delar av förvaltningen (t.ex. informationsläkare), vårdcentraler som har frågor om hur data hämtas, undanröjande av hinder för användning av data lokalt etc. Representanten bör ha kännedom om dylika frågor eller kunna hänvisa frågan vidare. Här kan även andra funktioner som till exempel systemägare, systemförvaltare, primärvårdsledning, utvecklingsavdelning och FoU-enhet spela en roll, beroende på organisation i regionen, se punkt 3.

5. Delta i utvecklingen av PrimärvårdsKvalitet genom testuttag

Vid utvecklingen av indikatorer i PrimärvårdsKvalitet behöver ibland datauttag göras för att kunna konstruera indikatorn så ett den blir ”så rätt som möjligt”. Datauttagen rör vissa variabler med syfte att anpassa indikatorspecifikationerna av nya och uppdaterade indikatorer.

Bilden beskriver dataflödet i PrimärvårdsKvalitet

Dataflöde i PrimärvårdsKvalitet

Mer information

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!