Publicerad: 29 april 2021

Kontakt

Patientsäkerhet

Säker Vård i Primärvården är ett projekt i samarbete mellan Socialstyrelsen och SKR, i linje med nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

PrimärvårdsKvalitet (PVQ) har ett stort antal indikatorer som kan användas för att uppmärksamma kvalitetsbrister och risk för skador i primärvården. Projektet Säker Vård i Primärvården presenterar här ett urval av indikatorer särskilt framtagna för konkret patientsäkerhetsarbete.

Motivering till ämnesområdet

Säker Vård, ett begrepp som klingar trygghet. En självklarhet kan det tyckas men en självklarhet som kräver kontinuerligt arbete. Säker vård är en av sex kärnkompetenser för hälso- och sjukvårdspersonal och innebär att verka för att minimera riskerna för vårdskador både på individ- och organisationsnivå.

En större kunskap inom området patientsäkerhet ökar möjligheten att förebygga vårdskador. Ett av de viktigaste arbetena för att minska vårdskador är att öka riskmedvetenheten inom alla nivåer inom hälso-och sjukvården. För att minska risken för att patienter på vårdcentralsnivå ska drabbas av vårdskador är det nödvändigt att verksamheten själv enkelt kan nå och analysera sina data och på så sätt identifiera de patienter som löper risk att drabbas av vårdskador.

Film om säker vård

Rita Fernholm, allmänläkare och forskare inom patientsäkerhet berättar om vad patientsäkerhet kan innebära på vårdcentralen.

I ett avsnitt av podden SFAMpen delar med sig av sina bästa tips för säkra rutiner och vad som händer när något ändå gått fel. Hon delar också sina erfarenheter av att börja forska inom ett relativt nytt område. Lyssna här>>>

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Indikatorerna är samlade under fyra områden; Diagnostik, Uppföljning, Behandling/rehabilitering och Riskfylld behandling.

Indikatorerna finns att hitta som en egen flik eller rapport under PVQ, beroende av vilket lokalt system som används för datahämtning.

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Text kommer!

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Text kommer!

Indikatorerna för Säker Vård

Ind.

Diagnostik

PVQ-område

Status

Be2

Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos

Bensår

Befintlig

Dep2

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Depression

Befintlig

Fö1

Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Befintlig

Ko5L

Kontinuitetsindex för alla patienter, läkare

Kontinuitet

Befintlig

KOL1

Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) i den listade befolkningen på vårdcentral

KOL

Befintlig

Ån2

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

Ångest

Befintlig

Ind.

Behandling/rehabilitering

PVQ-område

Status

Dem6

Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut som del i basal demensutredning på vårdcentral

Demens

Befintlig

Dem7

Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel på vårdcentral

Demens

Befintlig

Dem 12

Andel patienter med ny diagnos demens som fått bedömning av arbetsterapeut som del i basal demensutredning på rehabenhet

Demens

Befintlig

Dem 13

Andel patienter med ny diagnos demens som fått kognitiva hjälpmedel på rehabenhet

Demens

Befintlig

Pr3L

Andel patienter som fått läkemedelsbehandling vid nydiagnostiserad depression och samsjuklighet

Prioritering

Befintlig

Pr3P

Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad depression och samsjuklighet

Prioritering

Befintlig

T/S13+7

Andel patienter med stroke som fått balansträning

Tia/Stroke

Befintlig


Ind.


Riskfylld behandling


PVQ-område


Status

Lm2

Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID

Läkemedel

Befintlig

Lm4

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Läkemedel

Befintlig

Lm7

Andel patienter med långvarigt bruk av bensodiazepiner

Läkemedel

Befintlig

Äld1

Andel personer ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äldre

Befintlig

Äld2

Andel personer ≥75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äldre

Befintlig


Ind.


Uppföljning


PVQ-område


Status

Lm12ejCa

Andel patienter med stor förskrivning av opioider, exklusive patienter med cancerdiagnoser

Läkemedel

Befintlig

Dem3A

Andel patienter med demens som varit på återbesök, alla professioner

Demens

Befintlig

Dep4

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft annan kontakt efter nyinsjuknande i depression

Depression

Befintlig

Ko6

Kontinuitetsindex för besök hos sjuksköterska eller undersköterska för patienter med bensår

Kontinuitet

Befintlig

KOL11

Förekomst av diagnos Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) på rehabenhet

KOL

Befintlig

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Läkemedel

Befintlig

Pr1

Andel patienter som har varit på fysiskt återbesök eller fått hembesök vid kronisk sjukdom

Prioritering

Befintlig

Pr1Dig+Fys

Andel patienter som har varit på fysiskt eller digitalt återbesök vid kronisk sjukdom

Prioritering

Befintlig

Sa1

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvården

Samverkan

Befintlig

Sa2;0

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök i primärvård eller på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa3;0

Andel patienter som inte varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård eller på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa6;0

Andel patienter som inte varit på återbesök efter TIA/stroke i primärvård eller på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa7;0

Andel patienter som inte varit på återbesök vid Hjärtsvikt, i primärvård eller på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Ån4

Andel patienter som har varit på återbesök eller haft ny kontakt efter nyinsjuknande i ångest

Ångest

Befintlig

Sa2PV

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård

Samverkan

Befintlig

Sa2PV+Sj

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa2Sj

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa3PV

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård

Samverkan

Befintlig

Sa3PV+SJ

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa4Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa6PV

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård

Samverkan

Befintlig

Sa6PV+Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa6Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa7PV

Andel patienter som varit på återbesök vid Hjärtsvikt, i primärvård

Samverkan

Befintlig

Sa7PV+Sj

Andel patienter som varit på återbesök vid Hjärtsvikt, i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Sa7Sj

Andel patienter som varit på återbesök vid Hjärtsvikt, i primärvård och på sjukhus

Samverkan

Befintlig

Relaterade indikatorer

Text kommer!

Du kan läsa mer om relaterade indikatorer i följande avsnitt

Möjlig framtida utveckling

Indikatorer som kommer att tillkomma handlar om njursvikt, undernäring, Metformin och njurfunktion samt interaktioner.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!