Publicerad: 11 maj 2021

Kontakt

Strama

OBS: SIDAN ÄR UNDER UTVECKLING!

Här är en sida för dig som arbetar med infektioner och Strama

Strama är ett nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård som rör infektion och antibiotikaanvändning och är en fortsättning på en process för att förbättra resultaten och jämlikheten i sjukvården som startade 2008. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Genom Nationell arbetsgrupp Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat i regionernas kärnverksamhet.

Infektionsindikatorerna

Här hittar du indikatorerna som rör infektioner och mer information om hur de är uppbyggda samt information om olika felkällor.

Läs om Infektionsindikatorerna här>>> 

Du kan även läsa mer om hur man hanterar när det är få fall och vad utveckling betyder över tid.

Läs mer under Introduktion till Kvalitetsindikatorer >>>

Vilka indikatorer ska man börja arbeta med?

Börja med att undersöka resultaten för några av indikatorerna där det finns definierade mål, där antalet patienter och diagnoser är högt och som är enkla att förstå.

Läs mer om Målsatta indikatorer i högerspalten.

För hud- och mjukdelsinfektioner (förutom borrelia) är det färre antal fall, vilket gör att procentandel måste användas försiktigt.

Strep A registreras på många olika sätt och är därför svårt att fånga, vilket gör att de indikatorerna blir mindre tillförlitliga.

Motivering till målnivåer finns i Kvalitetsindikatorkatalogen länk nedan.


Indikatorer utan mål men ändå viktiga att följa

Andel antibiotikabehandlade vid mediaotit, akut cystit kvinnor, rinosinuit har inte målsatts men bedöms ändå viktiga att följa. Inga målvärden har satts för antibiotikabehandling vid mediaotit och akut cystit hos kvinnor eftersom den i så hög grad är avhängigt av enhetens triagering. Nya riktlinjer har kommit för rinosinuit, vilket bör medföra att antibiotikabehandling kommer att förändras

FoKUS-material Infektion

FOKUS står för Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan. Det är ett material som tagits fram för att stödja användning av Primärvårdskvalitet i förbättringsarbete på vårdcentralen. Läs mer i högerspalten.

Mer information

Läs mer om Strama på www.strama.se

Hitta i Medrave

Har du synpunkter på hemsidan?

Något som saknas eller är otydligt? Hör av dig till SKR funktionsbrevlåda: primarvardskvalitet@skr.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!