Publicerad: 29 april 2021

Kontakt

Infektion - Akut mediaotit

OBS, materialet nedan är under utveckling.

Akut mediaotit (AOM) är en av våra vanligaste bakteriella infektioner. Vid två års ålder har ca 70% av barnen haft minst en episod. Diagnosen kräver undersökning av trumhinnas färg, form och rörlighet. Även om infektionen är bakteriell, behöver den hos barn oftast inte behandlas med antibiotika. Flera studier visar att hos barn mellan 1–12 år läker de flesta AOM ut lika snabbt utan antibiotika. Därför rekommenderas aktiv exspektans i denna åldersgrupp. Detta gäller dock inte barn med komplicerande faktorer såsom perforation, cochleaimplantat, sensorineural hörselnedsättning mm. Barn 1-2 år med dubbelsidig mediaotit rekommenderas också antibiotikabehandling liksom vuxna och barn <1 år.

Film om öronvärk, från Strama ca 4 minuter

Länk till textad film om öronvärk från Strama (4 minuter) se hemsida för Strama vgregion, primärvård. (Denna ses smidigast i Google chrome)

Att förstå vad MedRaves diagram visar

Det finns ett bra material från Västra Götaland om hur PrimärvårdsKvalitet kan användas i förbättringsarbete. Här förklaras MedRaves diagram med korta filmer (2–5 minuter).

Det finns också en kort introduktionsfilm på MedRaves hemsida där man visar hur man kommer till PrimärvårdsKvalitet.

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet

Indikatorerna kan användas för att kartlägga hur vården ser ut idag för att kunna hitta förbättringsområden. Data är också intressant för att följa resultaten för patientgruppen och för att följa och utvärdera vårdcentralens arbete med patienter med akut mediaotit.

Hur har indikatorerna tagits fram?

Indikatorerna utgår från att diagnoskod registrerats oberoende av typ av kontakt. Om diagnos inte registreras, fångas inte patienten. Indikatorerna gäller alla patienter oberoende av listning.

Alla infektionsindikatorer mäter episod av infektion. Det innebär att diagnos inom samma diagnoskodsgrupp som identifieras inom 10 dagar, hänförs till samma episod. Det betyder att om en patient kontaktar igen inom 10 dagar och en av diagnoserna ovan registreras, räknas det alltså till samma episod. Därför registreras bara en episod om både läkare och sjuksköterska sätter diagnos samma dag.

Antibiotika som förskrivits under en infektionsepisod (alltså från datum för första diagnosen till datum för sista diagnosen i episoden) + 5 dagar efter den sist registrerade diagnosen, räknas tillhöra aktuell infektionsepisod. För akut mediaotit hämtas J01 exklusive urinvägsantibiotika, (pivmecillinam, J01CA08, trimetoprim J01EA, nitrofurantoin J01XE01 och metenamin J01XX05).

Läs mer om indikatorerna för INFEKTION här >>>

Diskussion om siffrorna verkar rimliga

Ser siffrorna rimliga ut? Om inte – fundera på

 • hur diagnos registreras
 • hur ser triagering ut

Triagering påverkar hur sjuka patienterna som kommer på läkarbesök är och därmed påverkas andelen som behöver antibiotikabehandling

En viss uppfattning om triagering kan man få genom att titta på antal patienter med akut mediaotit diagnos/1000 listade (alt 1000 som kontaktat) och jämföra med motsvarande siffror från andra enheter

Gruppdiskussionsfrågor om patientfall

Strama VGR har ett patientfall om Akut mediaotit som man kan ha som utgångspunkt för diskussion om handläggning av en patient med misstänkt akut mediaotit. Gå igenom patientfallet, frågorna och kommentarerna som finns på slutet.

Gruppdiskussionsfrågor om handläggning

Följer vi på vårdcentralen Stramas behandlingsrekommendationer? (Se Regnbågshäftet på Folkhälsomyndighetens hemsida)

Plocka ut några patientfall där barn mellan 1 och 12 år har fått antibiotika och diskutera om de var rätt handlagda.

Plocka ut några patientfall där patienter <1 år eller >12 år inte har fått antibiotika och diskutera om de var rätt handlagda.

Plocka ut några patientfall som inte har fått förstahandsantibiotika och diskutera om de var rätt handlagda.

Gruppdiskussionsfrågor om rutiner på vårdcentralen

 • Finns tydliga rutiner för handläggning av patienter med akut mediaotit på vår vårdcentral?
 • Är rutinerna tydliga för alla personalkategorier?
 • Vilka råd ger sjuksköterskorna i telefon?
 • Vilka patienter bokas för läkarbedömning och när?
 • Finns det möjlighet till snabbt återbesök vid utebliven förbättring vid aktiv exspektans?
 • Hur ser rutinerna ut för uppföljning av barn som behöver detta?
 • Har vi nytta av informationsmaterialet Råd till föräldrar vid akut öroninflammation från Folkhälsomyndigheten?

Gruppdiskussionsfrågor om förbättringsarbete

 • Är det något som behöver förändras? Vad? Vem ansvarar?
 • Har alla inblandade varit med i diskussionen? Hur informerar vi?
 • Hur följer vi upp och när

Referenslista och tips på fortsatt läsning

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård – (Regnbågshäftet, se Folkhälsomyndighetens hemsida)

Fördjupning

Läkemedelsbehandling vid otit - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 5;2010: sida13-24, samt 3;2018: sida7-8.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!