Publicerad: 29 april 2021

Kontakt

FoKUS tema - Infektion: Cystit hos kvinnor

OBS, materialet nedan är under utveckling.

Urinvägsinfektion, (UVI), är en av de vanligaste indikationerna för antibiotikabehandling i öppenvård och den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre patienter. Omkring hälften av alla kvinnor får någon gång i livet en urinvägsinfektion. Hos friska kvinnor är okomplicerad akut cystit besvärande men ofarligt. Infektionen läker spontant inom en vecka hos cirka 30 % av patienterna. Behandling med antibiotika förkortar tiden med symtom. Aktuella riktlinjer rekommenderar handläggning som tar hänsyn till grad av besvär (minst två av följande symtom: sveda, täta trängningar, frekventa miktioner).

Förskrivningen av pivmecillinam och nitrofurantoin har ökat medan förskrivningen av kinoloner har minskat för både kvinnor och män men man har fortfarande inte nått målet. Ciprofloxacin är det enda per orala läkemedlet vi har mot febril UVI och resistensen mot detta ökar. Det är därför viktigt att vi värnar om detta preparat så att vi kan fortsätta behandla febrila urinvägsinfektioner per oralt.

Film om akut cystit hos män och kvinnor, från Strama ca 4 min.

Länk till textad film om akut cystit hos män och kvinnor från Strama (4 minuter) (se hemsida för Strama vgregion, primärvård).

Att förstå vad MedRaves diagram visar

Det finns ett bra material från Västra Götaland om hur Primärvårdskvalitet kan användas i förbättringsarbete (se hemsida för vgregion). En modul förklarar MedRaves diagram med korta filmer (2–5 minuter).

Det finns också en kort introduktionsfilm på Medraves hemsida där man visar hur man kommer till PrimärvårdsKvalitet.

Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet och annan relevant data

Data från PrimärvårdsKvalitet är en bra utgångspunkt för diskussion på vårdcentralen om hur vården ser ut idag och för att kunna hitta förbättringsområden. Måtten kan användas för att följa och utvärdera vårdcentralens förbättringsarbete med patienter med akut cystit.

Läs mer om indikatorerna för INFEKTION här >>>

Hur har indikatorerna tagits fram?

Indikatorerna utgår från att diagnoskod registrerats oberoende av typ av kontakt. Om diagnos inte registreras fångas inte patienten. Indikatorerna (förutom PVQ Infektion Inf25Kv och PVQ Infektion Inf25Män) gäller alla patienter oberoende av listning.

Diagnoskoder som hämtas är

Alla infektionsindikatorer mäter episod av infektion. Det innebär att diagnos inom samma diagnoskodsgrupp som identifieras inom 10 dagar hänförs till samma episod. Det betyder att om en patient kontaktar igen inom 10 dagar och en av diagnoserna ovan registreras räknas det alltså till samma episod. Därför registreras bara en episod om både läkare och sjuksköterska sätter diagnos samma dag.

Antibiotika som förskrivits under en infektionsepisod (alltså från datum för första diagnosen till datum för sista diagnosen i episoden) + 5 dagar efter den sist registrerade diagnosen räknas tillhöra aktuell infektionsepisod. För akut cystit hämtas bara urinvägsantibiotika (pivmecillinam J01CA08, trimetoprim J01EA, sulfametoxazol och trimetoprim J01EE, ciprofloxacin J01MA02, norfloxacin J01MA06 och nitrofurantoin J01XE01)

Quiz/undersök

 • Ser siffrorna rimliga ut? Om inte – fundera på hur diagnos registreras.
 • Sätts diagnos vid alla kontakter och av både läkare och sjuksköterskor? Används rätt diagnoskod?
 • Finns rutiner för när ska diagnos sättas och vem som ska registrera den?

Gruppdiskussionsfrågor

Strama Västra Götaland har tagit fram patientfall som utgångspunkt för diskussion om handläggning av en patient med misstänkt akut cystit hos kvinnor (se hemsida för Strama vgregion, primärvård). Gå igenom patientfallet, frågorna och kommentarerna som finns på slutet.

UVI kvinna fallbeskrivning

Ett patientfall med kunskapsfrågor och kommentarer utifrån aktuella riktlinjer

Minifall UVI 3

3 patientfall med olika grad av besvär.

Gruppdiskussionsfrågor om handläggning

 • Följer vi på vårdcentralen Stramas behandlingsrekommendationer? (Se Regnbågshäftet Fokhälsomyndighetens hemsida)
 • Plocka ut några patientfall där kvinnor inte har fått någon antibiotika och diskutera om de var rätt handlagda.
 • Används grad av besvär för beslut om behandling?
 • Plocka ut några patientfall som har fått kinoloner och diskutera om fallen var handlagda enligt riktlinjerna.
 • När används urinsticka och när ordineras urinodling?
 • Hur handläggs patienter med makroskopisk hematuri och UVI? (se standardiserade vårdförlopp Urinvägar)

Gruppdiskussionsfrågor om rutiner på vårdcentralen

 • Finns tydliga rutiner för handläggning av akut cystit hos kvinnor på vår vårdcentral?
 • Är rutinerna tydliga både för sjuksköterskor, laboratoriepersonal och läkare?
 • Är rutiner för uppföljning av UVI hos gravida tydliga?
 • Hur ser vår checklista/journalmall ut?

Gruppdiskussionsfrågor om förbättringsarbete

 • Är det något som behöver förändras? Vad? Vem ansvarar?
 • Har alla inblandade varit med i diskussionen? Hur informerar vi? Hur följer vi upp och när?

Lärande exempel/Vad har andra VC gjort?

I Uppsala finns en journalmall i Cosmic för sjuksköterskor. Dokumentet hittas på DocPlus för region Uppsala under namn ”Primärvårdstriage vid akut cystit”.

Referenslista och tips på fortsatt läsning

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård – Regnbågshäftet, se Fokhälsomyndighetens hemsida)

Fördjupning

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2017;(28)5:21-36.

Läs mer om Infektionsindikatorerna

Material för nedladdning

Ej klart.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!