Publicerad: 29 mars 2021

Kontakt

Artros

Artros är ett folksjukdomsområde som för det mesta diagnosticeras och behandlas inom primärvård, och har hög relevans för allmänmedicinen. Artros är den vanligaste ledsjukdomen.

Motivering till ämnesområdet

Sjukdomen är ett symptomgivande stadium av en oftast långsamt fortskridande sjukdomsprocess. Vanliga symtom är smärta, funktionsinskränkning och nedsatt livskvalitet. Artros förekommer i alla leder och den största sjukdomsbördan orsakas av artros i knä och höft. Anledningen till att diagnoskoder för dessa valts är att de flesta åtgärderna som PrimärvårdsKvalitet handlar om berör just dessa former av artros.

Utifrån nationella riktlinjer finns tillräcklig evidens för följande åtgärder utifrån ett rehabiliteringsperspektiv i primärvården: artrosskola och handledd träning.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Förekomst av diagnos (Ar2) är viktigt för att se i vilken utsträckning patienterna identifieras – en förutsättning för att behandling ska kunna erbjudas. Prevalens på rehabenhet speglar i vilken utsträckning dessa patienter behandlas i relation till andra patientgrupper (Ar11).

Artrosskola är motiverat eftersom information, träning och viktnedgång betydelse för smärta och funktion vid artros (Ar3 och 12). Vid artros i knä och höft ger regelbunden, handledd träning under lång tid en smärtlindrande effekt som kan jämföras med behandling med smärtlindrande (Ar4 och 13). Viktnedgång kan förbättra artrosbesvär och mätning av vikt/BMI är en indikator för detta (Ar1).

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte skrivs vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Låga prevalenssiffror kan tyda på att man inte hittar patienter med sjukdomen, höga siffror kan betyda överdiagnostik. Variationer i population påverkar förstås också siffrorna.

För rehabiliteringsåtgärder är en felkälla att fysioterapi och arbetsterapi kan vara en del av vårdcentralerna eller helt eller delvis organiserat i egna enheter eller annan huvudman. Detta kan variera även inom ett landsting/en region.

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Docent, leg sjukgymnast Carina Thorstensson och leg fysioterapeut Kristin Wetterling

Indikatorerna för Artros

Artros


Ar1

Andel patienter med diagnos artros där mätning av vikt/BMI gjorts

Ar2

Förekomst av diagnos artros, på vårdcentral

Ar3

Andel patienter med ny diagnos artros som deltagit i artrosskola, på vårdcentral

Ar4

Andel patienter med nya diagnos artros som fått handledd träning, på vårdcentral

Ar11

Förekomst av diagnos artros, på rehabenhet

Ar12

Andel patienter med ny diagnos artros som deltagit i artrosskola, på rehabenhet

Ar13

Andel patienter med ny diagnos artros som fått handledd träning, på rehabenhet

Relaterade indikatorer

Artros finns också med i indikatorerna för kontinuitet, levnadsvanor och samsjuklighet. Du kan läsa mer om dessa indikatorer i följande avsnitt>>>

Du kan läsa mer om relaterade indikatorer i följande avsnitt

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!