Publicerad: 24 augusti 2021

Kontakt

Samsjuklighet

Syftet med indikatorerna om samsjuklighet är att förbättra vården för patienter med flera olika sjukdomar. Indikatorerna utgör också balanserande mått tillsammans med t.ex. indikatorer för att följa riktlinjer vid enskilda sjukdomar. Detta innebär t ex att rekommendationer att ge vissa läkemedel till personer med vissa sjukdomar kan vara rätt om man bara har en sjukdom, men om man har flera sjukdomar finns risken att det i stället blir för mycket läkemedel med risk för interaktioner och biverkningar.

Motivering till ämnesområdet

I en population med hög samsjulighet kan det vara rätt att ha lägre värden på andelen behandlade med olika läkemedel vid enskilda sjukdomar. Indikatorerna om samsjuklighet kan också spegla en aspekt av hur populationen på vårdcentralen ser ut.

Det finns ingen nationell definition av samsjuklighet eller multisjuklighet. I olika studier ingår olika sjukdomar. Numera menar man ofta flera relaterade sjukdomar när man pratar om samsjuklighet och icke relaterade sjukdomar vid multisjuklighet. I PrimärvårdsKvalitet används begreppen synonymt.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Sjukdomstillstånden är valda för att de i regel sköts till stor del via primärvården eller för att de är relevanta för primärvården vid samsjuklighet. Vi har gjort en avgränsning men självklart finns det ytterligare sjukdomstillstånd som skulle kunna vara med.

Sjukdomarna som ingår är: Alkoholproblematik, Artros, Astma, Demens, Depression, Diabetes, Fetma, Förmaksflimmer, Hjärtsvikt, Hypertoni, KOL, Kranskärlssjukdom, MS, Osteoporos, Parkinson, Psoriasis, RA, Schizofreni, TIA/Stroke och Ångest,

Tanken med indikatorn Ss02 är att spegla i vilken mån patienterna med samsjuklighet besöker mottagningen. En hög siffra kan betyda god tillgänglighet för dessa patienter men också att de kanske måste komma på flera besök istället för att klara flera problem vid ett tillfälle. I Ss02 är det bara fysiska besök som räknas in. Tanken med detta är att dessa personer ofta behöver prioriteras när det gäller mottagningsbesök och hembesök, men distanskontakter kan förstås vara ett viktigt komplement.

För att särskilt arbeta bättre vård för ”mångbesökare” finns andra indikatorer i avsnittet Prioritering.

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte skriver diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Man måste också tänka på att resultaten varierar beroende på skillnader mellan olika regioner i om man kan fånga hela sjukvårdens diagnoser, hela primärvårdens eller bara den egna vårdcentralens.

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Indikatorerna för Samsjuklighet

Samsjuklighet

Ss1;2

Andel patienter med 2 kroniska sjukdomar

Ss1;3

Andel patienter med 3 kroniska sjukdomar

Ss1;4

Andel patienter med 4 kroniska sjukdomar

Ss1;5

Andel patienter med 5 eller fler kroniska sjukdomar

Ss2H

Andel patienter med samsjuklighet som har varit på 6 eller fler läkarbesök

Ss2L

Andel patienter med samsjuklighet som har varit på 2 eller färre läkarbesök

Ss2M

Andel patienter med samsjuklighet som har varit på 3-5 läkarbesök

Relaterade indikatorer

Prioriteringsindikatorerna Pr02 och Pr03 handlar också om samsjuklighet. För demens finns en särskild samsjuklighetsindikator, Dem05: Andel patienter med samsjuklighet vid demens. Indikatorer om mångbesökare är Pr06, Pr07, Pr14 och Pr15.

Du kan läsa mer om relaterade indikatorer i följande avsnitt

Möjlig framtida utveckling

Hälsorelaterad livskvalitet för patienter med kronisk sjukdom och samsjuklighet;
Andel patienter med 1, 2, 3 eller ≥ 4 kroniska sjukdomar som upplever hög/medel/låg hälsorelaterad livskvalitet och/eller egen bedömning av nuvarande hälsotillstånd. Kan mätas med EQ5D via PREM (Patient Reported Experience Measures).

Referenser:

1.Hälsorelaterad livskvalitet (EQ5D) samt egen bedömning av nuvarande hälsotillstånd från SoS nationella riktlinjer för rörelseorganen (Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012)

2. Fortin M, Bravo G, Hudon C, Lapointe L, Almirall J, Dubois MF, Vanasse A: Relationship between multimorbidity and healthrelated quality of life of patients in primary care. Qual Life Res 2006, 15:83-91

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!