Publicerad: 29 mars 2021

Kontakt

Samverkan

De flesta indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet handlar om de patienter som är listade på en viss enhet och/eller vad som sker vid kontakter på den enheten. Men patienterna har ofta kontakter med olika enheter inom primärvården liksom på sjukhus.

Motivering till ämnesområdet

 Indikatorerna i området "Samverkan" handlar om uppföljningar av patienter mellan vårdnivåer. Indikator Sa1 handlar om samverkan inom primärvård medan övriga handlar om samverkan mellan vårdnivåer.

I många regioner kan man få fram denna information (eftersom man har gemensam journal) medan man i andra regioner inte kan söka fram data från hela primärvården och inte heller från alla sjukhus. Om inte detta går i nuläget kan man förstås inte ta fram data för samverkansindikatorerna.

Beskrivning och motivering till de specifika indikatorerna

Indikatorn Sa1 mäter patienter med kronisk sjukdom som fått (diagnos och) återbesök någonstans inom hela primärvården, inte bara den egna vårdcentralen. Sa2 mäter samma sak men inom hela sjukvården.

Diagnosgrupperna som ingår är kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, TIA / Stroke, diabetes, KOL, hypertoni, förmaksflimmer, demens, osteoporos som en sammanslagen grupp. Det finns också mer detaljerade indikatorer om uppföljning av KOL efter exacerbation, TIA / Stroke och hjärtsvikt inom hela sjukvården (indikatorerna Sa3, Sa6 och Sa7). Sa6 liknar T/S3 men T/S3 gäller bara återbesök på den egna VC (där man är listad), i Sa6 hela PV och sjukhus. På motsvarande sätt gäller Hj4 bara den egna VC (där man är listad) och Sa7 hela PV och sjukhus för patienter med hjärtsvikt.

Man kan också se Sa6 och Sa7 som en djupare uppföljning av Sa2, dvs specifikt för Hjärtsvikt och TIA/stroke.

Samordnad Individuell Planering

Vid utskrivning från sjukhus eller om patienten har behov som tillgodoses av både kommun och region, kan om behov finns en Samordnad Individuell Planering, SIP, upprättas, där man identifierar patientens behov och utifrån det planerar vård och insatser. Vårdcentralen har en dirigentroll med ansvar för att ange fast vårdkontakt och att sammankalla till samordnad individuell planering, SIP. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård reglerar hur utskrivningen från sjukhus ska gå till. Planeringen startar redan vid inskrivningen och den öppna vården har ett stort ansvar för planering och genomförande av den fortsatta vården och omsorgen i hemmet.

I Primärvårdskvalitet kan man identifiera patienter på den egna enheten som har en SIP, för att till exempel kunna genomföra proaktiva insatser (Sa4 och Sa8). Verksamheten kan även följa upp sin förmåga att leverera god vård för gruppen genom att studera hur stor del av SIP som följs upp, vilket är en viktig del i arbetssättet (Sa5 och Sa9).

Att tänka på vid tolkning och felkällor

Den vanligaste felkällan är säkert att patienten har haft kontakt med enheter för vilka journalen inte är tillgänglig. I många landsting/regioner kan man inte söka fram och kombinera data från hela primärvården och inte heller från alla sjukhus.

Om diagnos inte registreras vid besöken kan patienterna inte identifieras. Diagnos vid återbesöket kan vara satt i samband med besök för andra problem och utan att uppföljning/kontroll av den aktuella sjukdomen gjorts. Omvänt är också möjligt, att diagnosen inte satts, speciellt om patienten har flera sjukdomar samtidigt. Det är inte ovanligt att andra professioner än läkare inte registrerar diagnos i journalen. Diagnossättningen varierar också beroende på ersättningssystem.

Ursprung/Vetenskaplig granskare

Arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet

Indikatorerna för Samverkan

Samverkan


Sa1

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök, i primärvård

Sa2;0

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök, i primärvård eller på sjukhus

Sa2PV

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök, i primärvård

Sa2PV+Sj

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök, i primärvård och på sjukhus

Sa2Sj

Andel patienter med kronisk sjukdom som har varit på återbesök, på sjukhus

Sa3;0

Andel patienter som inte varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård eller på sjukhus

Sa3PV

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård

Sa3PV+Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), i primärvård och på sjukhus

Sa3Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter exacerbation av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), på sjukhus

Sa4

Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP), på vårdcentral

Sa5

Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP) som följts upp, på vårdcentral

Sa6;0

Andel patienter som inte varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård eller på sjukhus

Sa6PV

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård

Sa6PV+Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård och på sjukhus

Sa6Sj

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, på sjukhus

Sa7;0

Andel patienter som inte varit på återbesök vid hjärtsvikt, i primärvård eller på sjukhus

Sa7PV

Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, i primärvård

Sa7PV+Sj

Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, i primärvård och på sjukhus

Sa7Sj

Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, på sjukhus

Sa8

Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP), på rehabenhet

Sa9

Andel personer med Samordnad Individuell Plan (SIP) som följts upp, på rehabenhet

Relaterade indikatorer

Kontinuiteten för personer med SIP följs i indikator Ko4.
Uppföljning/återbesök för patienter med kronisk sjukdom mäts också i indikatorn Pr1 samt var för sig för respektive sjukdom. Dessutom ingår dessa patientgrupper bl a i indikatorerna om prioritering, samsjuklighet, kontinuitet och levnadsvanor. Upprättande och uppföljning av individanpassad rehabiliteringsplan för patienter med kronisk sjukdom följs i indikatorer Pr4, 5, 12, & 13.

Du kan läsa mer om relaterade indikatorer i följande avsnitt

Möjlig framtida utveckling

Förhoppningsvis kommer flera av indikatorerna i PrimärvårdsKvalitet kunna inkludera data från mer än den egna vårdcentralen i de fall det är relevant.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!